PrivacyPrivacyverklaring :

De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van PM Collectibles B.V. gevestigd aan de Brouwersdijk 60 in Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23052422 hierna aan te duiden als PM Collectibles.

Versie : oktober 2018

Verwerking van persoonsgegevens

We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare persoon, wat betekent dat dit alle gegevens zijn die iets over u zeggen en/of te herleiden zijn naar uw persoon.

Om u goede service te kunnen verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens. De categorieën die we verwerken zijn uw klantgegevens en financiële gegevens. Wij verwerken enkel klantgegevens als u ons deze in de winkel heeft gegeven of als u online een bestelling plaatst op onze website. De gegevens die we van u verwerken in ons klantenbestand zijn uw:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoon nummerDe gegevens in ons klantenbestand zijn enkel de gegevens die u ons in de winkel heeft gegeven via ons formulier om als klant aan te melden voor ons bestand. Wij verwerken deze gegevens enkel om u op de hoogte te houden over acties en enkel als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Indien u online via de website besteld, verwerken wij uw:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoon nummer
 • Betaalgegevens (creditcardnummer, bankrekeningnummer, afhankelijk van gekozen betaaloptie)

Tijdens onze evenementen kunnen foto’s worden gemaakt. In dat geval zullen we u altijd uw toestemming vragen voordat deze foto’s op de website worden geplaatst of op een andere manier worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

We verwerken uw gegevens voor diverse doeleinden. De gegevens die we over u verzamelen stellen ons in staat u een goede service te kunnen verlenen. De doeleinden waarvoor we uw gegevens verzamelen zijn:

 • Het bijhouden van een klantenbestand (met uw toestemming of bij een online bestelling)
 • Het leveren en afhandelen van uw bestelling
 • Het bijhouden van onze administratie
 • Het leveren van garantie
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het plaatsen van foto’s van evenementen op onze website (alleen met uw toestemming)

Rechtsgronden voor de verwerking

 • Een met u gesloten koopovereenkomst
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het gerechtvaardigd belang van PM Collectibles

Toelichting gerechtvaardigd belang

In sommige gevallen is voor ons sprake van een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te kunnen verwerken. Dit geldt voor het volgende:

 • Beveiliging van gebouwen en eigendommen van PM Collectibles
 • Fraudepreventie
 • Het behandelen van geschillen

Toestemming

Wij vragen uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens als niet aan een van de andere grondslagen is voldaan. Als wij uw toestemming vragen, informeren we u waar u de toestemming voor geeft. Als u niet meer wilt dat we uw gegevens verwerken op basis van toestemming, dan kunt u uw toestemming altijd intrekken en stoppen we met de verwerking van uw gegevens.

Betrokkenen bij de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt door medewerkers van PM Collectibles en externe partij : de website server van PM Collectibles. De medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

 • Inzagerecht

U hebt het recht om de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien of op te vragen. Wij brengen daar geen kosten voor in rekening. Als u meerdere kopieën van deze gegevens wilt, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht.

 • Correctierecht

U hebt het recht uw gegevens te laten corrigeren als deze niet (meer) juist zijn.

 • Recht om gegevens te laten verwijderen

U hebt het recht uw gegevens te laten verwijderen als de verwerking daarvan niet (meer) gerechtvaardigd is.

 • Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. Dit is alleen mogelijk voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van het gerechtvaardigd belang van PM Collectibles. Voor andere grondslagen is dit recht niet mogelijk. In het geval persoonsgegevens verwerkt worden op basis van toestemming hoeft u geen bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt uw toestemming namelijk altijd intrekken en dan worden uw gegevens niet meer verwerkt. Als u bezwaar indient zullen we dit onderzoeken en daar een beslissing innemen. U zult van de beslissing over het bezwaar op de hoogte worden gehouden.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens op te vragen en te krijgen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt voor de gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of van een met u gesloten overeenkomst. Het gaat daarnaast over de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Het recht geldt alleen voor persoonsgegevens die digitaal worden verwerkt. Als u de gegevens hebt ontvangen, bent u vrij om deze door te geven aan een andere partij.

Als een koppeling bestaat tussen onze systemen en de systemen van een derde partij waaraan u de persoonsgegevens door ons wilt laten doorgeven, dan kunnen we ze voor u doorgeven. U kunt altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Uitoefening van uw rechten

Als u een vraag en/of verzoek indient, zullen we dit binnen een maand beantwoorden. Mocht het langer duren om u een antwoord te geven door de complexiteit en/of het aantal verzoeken, dan kan de termijn voor het beantwoorden daarvan oplopen tot drie maanden. U kunt uw aanvraag indienen via ons e-mailadres info@pmcollectibles.com

Als u uw rechten uit wilt oefenen, vragen wij u om u te legitimeren zodat we zeker weten dat we de informatie aan de juiste persoon geven of wijzigen aan de gegevens van de juiste persoon doorvoeren.

De hierboven beschreven rechten zijn niet absoluut. Dit betekent dat er omstandigheden kunnen zijn waardoor we het verzoek niet kunnen inwilligen. Alleen het intrekken van toestemming zal altijd worden nageleefd. Voor de andere verzoeken zullen we altijd een afwegingen maken van de belangen die daarbij spelen. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, geven we een gemotiveerde beslissing. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u het niet eens bent met die beslissing, dan kunt u naar de rechter.

Locatie van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel binnen de EU verwerkt. Uw gegevens worden niet verwerkt buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming

PM Collectibles maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Dit betekent dat we niet een programma beslissingen laten nemen op basis van uw gegevens of dat we met uw gegevens een profiel opstellen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij deze gegevens bewaard moeten worden in het kader van een wettelijke bewaarplicht.

Uw gegevens kunnen langer worden bewaard als sprake is van een (juridisch) geschil. In dat geval worden de gegevens niet langer bewaard dan tot de afronding van het geschil.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, zullen we stoppen met het verwerken van uw gegevens als u uw toestemming intrekt.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

We hebben bepaald dat we zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Daarnaast zorgen we voor een goed beheer en adequate bescherming van uw persoonsgegevens. Onze systemen zijn daarom beveiligd tegen verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

De website van PM Collectibles is voorzien van een SSL- Certificaat.

Datalekken

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Als er toch iets niet goed is gegaan in de bescherming van uw persoonsgegevens, dan melden we dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens als daarvoor aan de voorwaarden is voldaan. Als een datalek gevolgen kan hebben voor u, dan zullen we u daarover informeren. Wij zullen u dan informeren over wat er is gebeurd, wat we hebben gedaan om het datalek op te lossen en wat u kunt doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Voor vragen met betrekking tot een datalek kunt u contact met ons opnemen.

Vragen en contactgegevens

Voor vragen over uw privacy en de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze winkel op nummer 078 613 89 13.